Covid -19

I samband med spridningsrisken av Coronaviruset, Covid-19,har vi ett starkt fokus för att skydda din och våra medarbetares hälsa.

När du besöker, äter eller bor hos oss är din och våra medarbetares hälsa av största vikt. Vi bevakar kontinuerligt utvecklingen av situationen kring Covid-19 och följer de riktlinjer som ges av våra myndigheter. Vi försöker överträffa regelverket och göra mer än förväntat. Allt för att leverera en trygg restaurang-, hotell- och mötesverksamhet.

Vi har förstärkta rutiner för att minimera risken för smitta genom att bland annat ha ökat fokus på handhygien för vår personal och våra gäster. Vi skapar förutsättningar för att hålla goda avstånd. Vi har lättillgängliga stationer med handsprit runt om i alla offentliga utrymmen samt förstärkt våra städrutiner.

Snabba förändringar och åtgärder
Vi är proaktiva i vårt förhållningssätt och är extra försiktiga. Vi tar alltid det säkra före det osäkra. Det har skett, och det kan ske igen, att vi på eget initiativ och med kort varsel flyttar eller ställer in arrangemang som rena försiktighetsåtgärder.

Förberedelser
I samband med bokningar av arrangemang är det vanligt att vi tillsammans med beställaren går genom våra rutiner, visar lokaler, tittar på dukningar och planerar bordsplaceringar för att visa hur vi håller rekommenderade avstånd med mera. Att vi får berätta om vårt arbetssätt är uppskattat och ger en bättre trygghet inför måltiden eller arrangemanget. Vi vet dessutom att beställaren och gästerna på det sättet får bättre förutsättningar att medverka till att minimera risken för smittspridning.

Vårt gemenesamma ansvar
I hela vårt samhälle vilar det ett stort ansvar på individen, det berör såväl er gäster likväl som oss hotellmedarbetare, att göra allt för att följa myndigheternas rekommendationer.
Noggrann handhygien - tvätta händerna och använd handsprit, hålla sig hemma vid minsta tecken på ohälsa, hålla avstånd med mera är självklarheter idag.
Vi vill orka och hålla ut i en gemensam insats för att hålla smittan på så låga nivåer som möjligt.
Vi på Bofors Hotel gör allt vi kan för att förutsättningarna ska vara de bästa hos oss för att vi tillsammans ska klara detta på ett tryggt sätt.

TV-kontrollerna har engångsskydd för att höja smittskyddet.

Vi försöker alltid att bry oss lite extra och prioriterar våra gästers och medarbetares hälsa i första hand. Har ni frågor eller undrar något är ni varmt välkomna att kontakta oss på telefon 0586-24 63 00

Tack för att du fortsätter att besöka, äta och bo hos oss på Bofors Hotel.
Göran Beck & medarbetarna på Bofors Hotel

Covid-19
In connection with the risk of the spread of Corona virus, Covid-19, we have a strong focus to protect you and our fellow workers health.
When you visit, eat or stay with us is yours and our fellow workers health of substantial matter. We consciously follow the development of the situation of covid-19 and follow the guidelines that is set by our government. We try to surpass the set of regulations and do more than what is expected. All to deliver a safe restaurant-, hotel-and conference environment.
We have in forced our routine to minimize the spread of the virus thru a focus to have a good hand hygiene for our staff as well our guests. We create conditions for all to keep a distance to others. We have easy accessible stations with hand sanitizer thru out our public areas and we have reinforced our cleaning routines.

Rapid changes and actions
We are proactive in our approach and are extra careful. We always take the safe before the unsafe. It has happened and it might happen again, that we on our own initiative and at short notice move or cancel events as pure precautionary measures.
In connection with bookings of events, it is common for us, together with the customer, to go through our routines, show premises, look at table settings and plan table placements to show how we maintain recommended distances and more. That we get to tell about our way of working is appreciated and provides better security before the meal or event. We also know that the customer and the guest in that way get better conditions to help minimize the risk of infection spreading.

Our shared responsibility
Throughout our society, it rests a great responsibility on the individual, it affects both guests as well us hotel employees, to do everything to follow the authority’s recommendations.
Careful hand hygiene-washing your hands and using rubbing alcohol, staying at home at the slightest sign of ill health, keeping your distance and more are a matter of course today.
We want to be strong and persevere on a joint effort to keep the infection at as low levels as possible.
We at Bofors Hotel try to do everything we can to ensure that the conditions are the best with us so that together we can manage this in a safe way.

We always try to care just a little extra and our priority is our guests and employees in first place. If you have any questions, you are warmly welcome to contact us on telephone 0586-24 63 00
Thank you continuing to visit us, eat and stay with us at Bofors Hotel.

Göran Beck & employees at Bofors Hotel